phone

534 534 190

728 340 942

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego RENTMED ul. Górczewska 228a lokal U1, 01-460 Warszawa NIP 718-205-23-53.
 2. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia pod nazwą "Umowa Najmu” zawarta pomiędzy Najemcą (pacjentem lub osobą go reprezentującą) a Wynajmującym RENTMED.
 3. Warunkiem wypożyczenia określonego sprzętu jest przedstawienie dowodu osobistego oraz wpłata należności.
 4. Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umowa obowiązuje do dnia zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego.
 5. Wynajmujący w momencie wypożyczenia sprzętu pobiera jednorazową kaucję zwrotną w wysokości ustalonej w cenniku. Celem ustalania kaucji jest zabezpieczenie stanu technicznego oraz zapłaty czynszu najmu. Kaucja zwracana jest w całości przy zwrocie nieuszkodzonego sprzętu bez odsetek.
 6. Czynsz za wypożyczenie sprzętu ustalony w cenniku stanowi opłatę miesięczną płatną za każdy kolejny miesiąc wypożyczenia, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania ze sprzętu.
 7. Najemca w momencie podpisywania umowy uiszcza czynsz za pierwszy miesiąc użytkowania sprzętu liczony od dnia podpisania umowy. Warunkiem przedłużenia umowy jest wpłata czynszu na rachunek bankowy wskazany przez wynajmującego w terminie określonym w umowie najmu.
 8. Zwrot sprzętu winien nastąpić nie później niż w dniu wymaganej płatności za kolejny miesiąc użytkowania. Brak zwrotu wypożyczonego sprzętu w tym terminie spowoduje naliczenie opłaty za kolejny miesiąc użytkowania sprzętu.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt wobec Wynajmującego. Jej zabezpieczeniem jest kaucja zwrotna.
 10. Odpowiedzialność materialna nie dotyczy normalnego zużycia sprzętu wskutek właściwej jego eksploatacji, ani wad ukrytych.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt do wysokości wartości sprzętu określonego w "Umowie Najmu” Podpisanie "Umowy" przez Najemcę jest równoznaczna z akceptacją ustalonej wartości sprzętu. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu z kaucji potrąca się koszty naprawy. Rozliczenie kaucji nastąpi w terminie 7 dni po naprawieniu sprzętu. Kaucja zostanie przelana na rachunek najemcy bądź do jego rąk.
 12. Wynajmujący oświadcza, że wypożyczony sprzęt jest sprzętem w pełni sprawnym technicznie bez gwarancji.
 13. W przypadku gdy kwota zadłużenia Najemcy wobec Wynajmującego z tytułu czynszu najmu sprzętu rehabilitacyjnego przekroczy kwotę kaucji, umowa zostaje zerwana ze skutkiem natychmiastowym z winy najemcy i następuje zabranie sprzętu. Po odebraniu sprzętu od Najemcy, Wynajmujący podejmuje środki prawne celem odzyskania należnych pieniędzy.
 14. Nie respektowanie przez Najemcę niniejszego regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania "Umowy Najmu” i do odebrania wypożyczonego sprzętu.